Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

02-06-2017 18:54:30 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

71M - projekty uchwał ZWZ

71M - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ