Raporty Spółek ESPI/EBI

Ujawnienie stanu posiadania GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

07-06-2017 06:58:28 | Bieżący | ESPI | 3/2017
oRB_ASO: Ujawnienie stanu posiadania

PAP
Data: 2017-06-07

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-07
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Ujawnienie stanu posiadania
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy _"Spółka"_ informuje, że w dniu 2017-06-06 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Katarzyny Moniki Nikodemskiej, ujawniające stan posiadania akcji GREMPCO S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje poniżej.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana:
- Nabyciem i zapisaniem w dniu 26 maja 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Katarzyny Moniki Nikodemskiej 19.010.000 zdematerializowanych akcji Spółki,
- Nabyciem w dniu 26 maja 2017 r., przez Panią Katarzynę Monikę Nikodemską 800.000 materialnych akcji uprzywilejowanych co do głosu _x2_.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed nabyciem akcji Spółki, o którym mowa w pkt. I Pani Katarzyna Monika Nikodemska nie posiadała żadnych akcji GREMPCO S.A.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po nabyciu, o którym mowa w pkt. I Pani Katarzyna Monika Nikodemska posiada bezpośrednio 19.810.000 akcji stanowiących 80,49% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 20.610.000 głosów, co stanowi 81,10% ogólnej liczby głosów _w tym 800.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu x2_.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy

Okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7-8 ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej _…_ - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GREMPCO S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
72-100 Łozienica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 2A
_ulica_ _numer_
+48 _91_ 432 35 00 +48 _91_ 432 35 36
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
856-182-73-62 320833399
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-07 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu Roman Jędrzejewski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
Tytul Ujawnienie stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 72-100
Miasto Łozienica
Ulica Prosta
Nr 2A
Tel. +48 (91) 432 35 00
Fax +48 (91) 432 35 36
e-mail
NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Data sporzadzenia 2017-06-07
Rok biezacy 2017
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.