Raporty Spółek ESPI/EBI

Ujawnienie stanu posiadania Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

07-06-2017 01:30:29 | Bieżący | EBI | 8/2017
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy ("Spółka") informuje, że w dniu 2017-06-06 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Katarzyny Moniki Nikodemskiej, ujawniające stan posiadania akcji GREMPCO S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje poniżej.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana:
- Nabyciem i zapisaniem w dniu 26 maja 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Katarzyny Moniki Nikodemskiej 19.010.000 zdematerializowanych akcji Spółki,
- Nabyciem w dniu 26 maja 2017 r., przez Panią Katarzynę Monikę Nikodemską 800.000 materialnych akcji uprzywilejowanych co do głosu (x2).

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed nabyciem akcji Spółki, o którym mowa w pkt. I Pani Katarzyna Monika Nikodemska nie posiadała żadnych akcji GREMPCO S.A.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po nabyciu, o którym mowa w pkt. I Pani Katarzyna Monika Nikodemska posiada bezpośrednio 19.810.000 akcji stanowiących 80,49% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 20.610.000 głosów, co stanowi 81,10% ogólnej liczby głosów (w tym 800.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu x2).

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy

Okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7-8 ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu