Raporty Spółek ESPI/EBI

Ujawnienie stanu posiadania Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

07-06-2017 01:33:58 | Bieżący | EBI | 9/2017
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy ("Spółka") informuje, że w dniu 2017-06-06 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Jędrzejewskiego, ujawniające jego stan posiadania akcji GREMPCO S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje poniżej.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana:
- Zbyciem i przeniesieniem w dniu 26 maja 2017 r. 19.010.000 zdematerializowanych akcji Spółki, z rachunku papierów wartościowych Pana Romana Jędrzejewskiego, na rachunek papierów wartościowych Pani Katarzyny Moniki Nikodemskiej,
- Zbyciem w dniu 26 maja 2017 r., 800.000 materialnych akcji uprzywilejowanych co do głosu (x2), na rzecz Pani Katarzyny Moniki Nikodemskiej.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zbyciem akcji Spółki, o którym mowa w pkt. I Pan Roman Jędrzejewski posiadał bezpośrednio 19.810.000 akcji stanowiących 80,49% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 20.610.000 głosów, co stanowi 81,10% ogólnej liczby głosów (w tym 800.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu x2).

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zbyciu, o którym mowa w pkt. I Pan Roman Jędrzejewski nie posiada żadnych akcji Spółki.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy

Okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7-8 ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu