Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień 28.06.2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

21-06-2017 15:31:43 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452 („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 10/2017 z dnia 31 maja 2017 r. informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r. godz. 13.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak s.c. przy ul. Świętojerskiej 5/7.

Przyczyną odwołania jest otrzymanie w dniu 20 czerwca 2017 r. z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informacji, zgodnie z którą, w terminie właściwym dla zarejestrowania prawa uczestnictwa w zwołanym Walnym Zgromadzeniu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie zarejestrował swego udziału w Walnym Zgromadzeniu, wobec czego wale Zgromadzenie nie byłoby zdolne do podjęcia uchwał, ponieważ wszystkie akcje Emitenta są zdematerializowane.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zwołaniu w możliwym najkrótszym terminie, tj. na dzień 18 lipca 2017 r. godz. 13.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad, o czym poinformuje stosownym odrębnym ogłoszeniem i komunikatem w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu