Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 18.07.2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

21-06-2017 16:12:16 | Bieżący | EBI | 12/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 18 lipca 2017 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak s.c. przy ul. Świętojerskiej 5/7.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej T2P_18_07_2017 (1)

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power SA18_07_2017 (1)

T2P wzór pełnomocnictwa na ZWZA 18_07_2017 (1)

T2P wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA 18_07_2017 (1)

T2P wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZA 18_07_2017 (1)