Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

29-06-2017 13:26:55 | Bieżący | EBI | 8/2017
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku, odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Gryczka jednocześnie powołując w jej miejsce Panią Janinę Dokowską.
Emitent przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej wraz z przewidzianymi regulaminem ASO oświadczeniami.

Podstawa Prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Rada Nadzorcza Calesco S.A. - życiorys