Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

30-06-2017 17:08:50 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) niniejszym informuje, iż w wyniku uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) w dniu 29 czerwca 2017 r. zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W wyniku podjęcia przez ZWZ uchwały nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, dotychczas obowiązująca kadencja Rady Nadzorczej Spółki uległa zakończeniu i uchwalona została nowa, trzyletnia kadencja wspólna Rady Nadzorczej, która zakończy się z dniem 29 czerwca 2020 r. W wyniku podjęcia niniejszej uchwały liczba członków Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji ustalona została na pięć osób. Następnie, w ramach kolejnego punktu porządku obrad ZWZ, Przewodniczący zarządził dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w wyniku czego powołano dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, a w dalszej kolejności ZWZ powołało członków Rady Nadzorczej na ogólnych zasadach przewidzianych przepisami prawa.

W wyniku powyższych zmian aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
- Pani Iwona Sułek, Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Anna Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Dariusz Karolak, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Nowak, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Łukasiewicz, Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego komunikat przekazuje się formularze osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu


Załączniki:

apanet_RN_anna_gardiasz

apanet_RN_dariusz_karolak

apanet_RN_iwona_sulek

apanet_RN_pawel_lukasiewicz

apanet_RN_pawel_nowak