Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

03-08-2017 12:33:53 | Bieżący | ESPI | 5/2017
oRB_ASO: Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki

PAP
Data: 2017-08-01

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-01
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, niniejszym informuje o planowanym na dzień 21 września 2017 r. posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz okolicznościach towarzyszących.

W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od p. Dariusza Karolaka, Członka Rady Nadzorczej Emitenta, wniosek o zwołanie posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, z określonym w nim porządkiem obrad, uwzględniającym m.in. zmiany w składzie Zarządu Spółki. W odpowiedzi na złożony wniosek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Gardiasz _zgodnie z uprawnieniami przysługującymi na podstawie Statutu Spółki oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych_, w dniu 13 lipca 2017 r. dokonała zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej na dzień 21 września 2017 r., z wnioskowanym porządkiem obrad.

Niezależnie od powyższych czynności, w dniu 20 lipca 2017 r. wnioskujący członek Rady Nadzorczej Darisz Karolak, podjął próbę zwołania – bez umocowania w przepisach prawa obowiązujących Spółkę – niezależnego pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej. W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Spółki odpowiedział w piśmie przesłanym drogą elektroniczną do p. Dariusza Karolaka oraz pozostałych członków nowo wybranej Rady Nadzorczej o braku podstaw prawnych do odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przez p. Dariusza Karolaka. W odpowiedzi tej Zarząd Spółki wskazał m.in., że:
a_ § 17 ust. 2 Statutu stanowi: "Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."
b_ § 18 ust. 1 zd. 2 Statutu stanowi: "Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili."

Ze względu na istotność spraw podejmowanych na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym - jak we wniosku p. Dariusza Karolaka – dokonanie zmian w Zarządzie Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego komunikatu celem przedstawienia opinii publicznej pełnego zakresu informacji o aktualnej sytuacji Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w jego opinii posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbyć ma się na skutek “Zawiadomienia" dokonanego przez p. Dariusza Karolaka w dniu 20 lipca 2017 r. nie będzie w sensie formalnym posiedzeniem Rady Nadzorczej APANET S.A. i nie będzie wobec tego miało mocy prawnej. Akty podjęte na takim posiedzeniu również nie będą posiadały skuteczności prawnej względem APANET S.A., a jakiekolwiek próby wdrożenia w życie decyzji przyjętych na tym posiedzeniu będą kwestionowane przez uprawnione na gruncie przepisów prawa podmioty, jako nieistniejące albo nieważne.

Spółka będzie w kolejnych komunikatach informowała o czynnościach związanych z planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
52-424 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Piastów 27
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
apanet@apanet.pl www.apanet.pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-03 Andzrzej Lis Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 52-424
Miasto Wrocław
Ulica al. Piastów
Nr 27
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail apanet@apanet.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2017-08-01
Rok biezacy 2017
Numer 5
adres www www.apanet.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.