Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

11-08-2017 17:19:21 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. w godzinach przedpołudniowych powziął informację o przesłaniu do wiadomości Spółki przez Pana Piotra Leszczyńskiego oświadczenia, na podstawie którego, korzystając z uprawnienia osobistego wskazanego w §16 pkt 3 lit. c) Statutu Spółki, powołał on Pana Jerzego Leszczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z związku z faktem, iż wraz z przedmiotowym oświadczeniem nie zostały Emitentowi przekazane informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, które stanowić powinny załącznik do niniejszego komunikatu, Zarząd Emitenta informuje, iż przekaże te informacje niezwłocznie po ich uzyskaniu od osób wskazanych powyżej, ze względu na brak możliwości uzyskania ich inną drogą.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu