Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian statutu Spółki T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

24-08-2017 09:00:58 | Bieżący | ESPI | 30/2017
oRB-W_ASO: Rejestracja zmian statutu Spółki

PAP
Data: 2017-08-24

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2017.30_att-1_T-Bull_statut.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-08-24
  Skrócona nazwa emitenta
  T-BULL S.A.
  Temat
  Rejestracja zmian statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 r. powziął informację, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu _dalej "Sąd"_ dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu między innymi zmiany kapitału zakładowego Spółki ze 110.200,00 zł na 112.410,00 zł – jako konsekwencja:

  - zmiany serii i liczby części akcji, tj. konwersji po 30.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii C1, C2 i C3 na 90.000 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii E, o czym Emitent informował raportami bieżącymi 4/2017 i 7/2017,
  - rejestracji 22.100 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii D wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego – zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta raportami bieżącymi nr 17/2016, 21/2016 i 7/2017.

  Przed rejestracją zmian kapitał zakładowy Spółki wynosił 110.200,00 zł i dzielił się na 1.102.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z których wynikało 1.756.000 głosów:

  - 168.000 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 168.000 akcji imiennych serii A2 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 168.000 akcji imiennych serii A3 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 448.000 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii B,
  - 50.000 akcji imiennych serii C1 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 50.000 akcji imiennych serii C2 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 50.000 akcji imiennych serii C3 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_.

  Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.410,00 zł i dzieli się na 1.124.100 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z których wynika 1.688.100 głosów:

  - 168.000 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 168.000 akcji imiennych serii A2 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 168.000 akcji imiennych serii A3 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 448.000 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii B,
  - 20.000 akcji imiennych serii C1 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 20.000 akcji imiennych serii C2 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 20.000 akcji imiennych serii C3 uprzywilejowanych co do prawa głosu _2 głosy na 1 akcję_,
  - 22.100 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii D,
  - 90.000 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii E.

  Wpis Sądu uwzględnia również inne zmiany statutu, które zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 marca 2017 r.

  W załączeniu Emitent przekazuje informacje o dokonanych zmianach statutu Emitenta wraz z aktualnym tekstem jednolitym.

  W związku z tym, iż niniejszy raport zawiera informacje wymagane § 3 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu _dalej "Regulamin ASO"_, na podstawie § 17 ust. 1 zd. 2 Regulaminu ASO publikacja odrębnego raportu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_ nie będzie miała miejsca.
  Załączniki
  Plik Opis
  2017.30_att-1_T-Bull_statut.pdf T-Bull - statut

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-445 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szczęśliwa 33/6/B.14
  _ulica_ _numer_
  795 630 974
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8992714800 021496967
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-08-24 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
  2017-08-24 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta T-BULL S.A.
  Tytul Rejestracja zmian statutu Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-445
  Miasto Wrocław
  Ulica Szczęśliwa
  Nr 33/6/B.14
  Tel. 795 630 974
  Fax
  e-mail
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Data sporzadzenia 2017-08-24
  Rok biezacy 2017
  Numer 30
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.