Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

29-08-2017 10:40:38 | Bieżący | ESPI | 31/2017
oRB-W_ASO: Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

PAP
Data: 2017-08-29

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2017.31_att-1_KNF_T-Bull_SA_ujawnienie_stanu_posiadania_akcji_przez_FI_TFI_PZU_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 31 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-08-29
  Skrócona nazwa emitenta
  T-BULL S.A.
  Temat
  Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "TFI PZU"_ działające w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej: "Fundusze TFI PZU"_:

  1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
  2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
  3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus.

  Z zawiadomienia wynika jak poniżej.

  Zawiadomienie zostało sporządzone stosownie do art. 69a ust. 1 pkt 1_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r., poz. 1639; dalej: "Ustawa o ofercie"_.

  TFI PZU poinformowało, że w związku z informacją przekazaną przez Emitenta raportem bieżącym nr 30/2017 o:
  - konwersji 30.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii C1, C2 i C3 na 90.000 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii E,
  - rejestracji 22.100 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii D wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego,

  udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej progu 5%, tj.:

  Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 84.784.
  Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 7,6936%.
  Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 84.784.
  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 4,8282%.

  Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 84.784.
  Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 7,5424%.
  Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 84.784.
  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 5,0225%.

  Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.
  Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, odnoszących się do akcji Spółki.
  TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Załączniki
  Plik Opis
  2017.31_att-1_KNF_T-Bull_SA_ujawnienie_stanu_posiadania_akcji_przez_FI_TFI_PZU_SA.pdf PZU - ujawnienei stanu posiadania akcji T-Bull S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-445 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szczęśliwa 33/6/B.14
  _ulica_ _numer_
  795 630 974
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8992714800 021496967
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-08-29 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
  2017-08-29 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta T-BULL S.A.
  Tytul Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-445
  Miasto Wrocław
  Ulica Szczęśliwa
  Nr 33/6/B.14
  Tel. 795 630 974
  Fax
  e-mail
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Data sporzadzenia 2017-08-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 31
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.