Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki – sprostowanie związane z raportem bieżącym nr 31/2017 T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

28-09-2017 14:05:21 | Bieżący | ESPI | 37/2017
oRB_ASO: Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki – sprostowanie związane z raportem bieżącym nr 31/2017

PAP
Data: 2017-09-28

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-28
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki – sprostowanie związane z raportem bieżącym nr 31/2017
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 27 września 2017 r. na adres poczty elektronicznej Spółki wpłynęło datowane na 27 września 2017 r. wystosowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "TFI PZU"_ sprostowanie zawiadomienia, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2017.

Sprostowanie polega na wyraźnym wskazaniu w treści zawiadomienia daty zdarzenia powodującego zmianę udziału, tj. daty rejestracji w KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zamiast jedynie odwołania się do opublikowanego przez Spółkę raportu bieżącego nr 31/2017, w którym podano tę datę. TFI PZU dokonało sprostowania w wyniku realizacji zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ze sprostowanego zawiadomienia wynika jak poniżej.

TFI PZU, działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej: "Fundusze TFI PZU"_:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus,

stosownie do art. 69a ust. 1 pkt 1_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r., poz. 1639; dalej: "Ustawa o ofercie"_, zawiadomiło, że w związku z informacją przekazaną przez Emitenta raportem bieżącym nr 30/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. o rejestracji zmian statutu Spółki, w tym m.in. o dokonaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wpisu zmiany kapitału zakładowego ze 110.200,00 zł na 112.410,00 zł, w wyniku:

1. konwersji 30.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii C1, C2 i C3 na 90.000 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii E oraz
2. rejestracji 22.100 akcji zwykłych _nieuprzywilejowanych_ na okaziciela serii D wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego,

udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 84.784.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 7,6936%.
Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 84.784.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 4,8282%.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 84.784.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 7,5424%.
Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 84.784.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 5,0225%.

Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.
Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, odnoszących się do akcji Spółki.
TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-28 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2017-09-28 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki – sprostowanie związane z raportem bieżącym nr 31/2017
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2017-09-28
Rok biezacy 2017
Numer 37
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.