Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej APANET S.A. (PLAPANT00017)

09-11-2017 13:43:31 | Bieżący | ESPI | 12/2017
oRB_ASO: Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej

PAP
Data: 2017-11-09

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-09
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w wyniku uzyskania dostępu do części dokumentacji finansowej Emitenta oraz Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka zależna"_ oraz po przeprowadzeniu ich wstępnej analizy, na dzień 8 listopada 2017 r. zidentyfikował fakt, że niezależnie od wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zawartej z Spółką zależną, w okresie od stycznia 2017 r. do września 2017 r. Pan Andrzej Lis pobrał ze Spółki zależnej kwoty w łącznej wysokości 450.000,00 zł _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ netto, stanowiących według jego wyjaśnień wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej.

Wypłata ww. kwoty nastąpiła bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz wbrew §22 ust. 1_ Umowy Spółki zależnej, zgodnie z którym Zarząd Spółki zależnej działa społecznie i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej może podjąć uchwałę o nawiązaniu z członkami Zarządu Spółki zależnej stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub wyboru, albo o zawarciu z nimi umowy cywilnoprawnej. Spółkę w umowach z członkami Zarządu reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

W odpowiedzi na pytanie Zarządu Emitenta o podstawę wypłaty wynagrodzenia Pan Andrzej Lis wskazał Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej, której oryginału ani kopii dotychczas nie przedłożył.

Jednocześnie zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta nie została zawarta żadna umowa pomiędzy Spółką zależną a Panem Andrzejem Lisem dotycząca wypłaty wynagrodzenia w ww. kwocie, a nadto należy zaznaczyć iż zgodnie z §19 ust. 2 lit. o_ Statutu Emitenta zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Zarządu Spółki lub ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, w tym umowy o pracę lub cywilnoprawnej, wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta. Rada Nadzorcza Spółki takiej zgody nie udzielała, a Pan Andrzej Lis, ówczesny Prezes Zarządu Emitenta, nigdy o nią nie występował. W związku z powyższym Zarząd Emitenta deklaruje podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zwrotu przez Pana Andrzeja Lisa w/w kwot pobranych ze Spółki zależnej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4 lok. 11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8971780588
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-09 Piotr Leszczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4 lok. 11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail
NIP 8971780588
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-09
Rok biezacy 2017
Numer 12
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.