Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 15%. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

21-11-2017 08:47:18 | Bieżący | EBI | 22/2017
Zarząd Termo2Power S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 18 listopada 2017 roku otrzymał od Pana Jacoba Brouwera zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informującę o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15%.
Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że:
- w dniu 11 października 2017 roku Pan Jacob Brouwer zbył, w drodze umowy, poza systemem obrotu na rzecz swojej żony, Pani Agnieszki Sieradzkiej - Brouwer 111.111 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 0,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 111.111 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- w wyniku powyższej transakcji Pan Jacob Brouwer zmniejszył stan posiadanych akcji poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- przed wyżej wymienioną transakcją Pan Jacob Brouwer posiadał bezpośrednio 3.050.166 szt. akcji Spółki, stanowiących 15,25% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 3.050.166 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- po transakcji sprzedaży w dniu 11 października 2017 roku Pan Jacob Brouwer posiada 2.939.055 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 14,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2.939.055 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu