Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

05-01-2018 22:39:02 | Bieżący | ESPI | 1/2018
oRB_ASO: Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

PAP
Data: 2018-01-05

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-05
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "TFI PZU"_ działające w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych _dalej: "Fundusze TFI PZU"_:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus.

Zawiadomienie stanowi jako poniżej.

Zawiadomienie zostało sporządzone stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2016, poz. 1639 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o ofercie"_.

TFI PZU poinformowało, że w wyniku rozliczenia w dniu 4 stycznia 2018 r. zbycia 892 akcji Spółki, dokonanego w dniu 29 grudnia 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 84.516.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 7,5185%.
Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 84.516.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 5,0066%.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 83.624.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 7,4392%.
Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 83.624.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,9537%.

Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.
Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, odnoszących się do akcji Spółki.
TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-05 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2018-01-05 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2018-01-05
Rok biezacy 2018
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.