Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

24-01-2018 20:26:00 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 stycznia 2018 r. zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2017 r. przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Statut Spółki został zmieniony w taki sposób, że po § 6 dodano nowy § 6a w następującym brzmieniu:

?§ 6a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki (?Kapitał docelowy?).
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;
2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji akcji;
3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym;
4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;
5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.?

W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

Teskt jednolity statutu spółki na dzień 06.12.2017 r_