Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja istotna Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

31-01-2018 17:58:42 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. dalej: "Emitent" informuje, że w dniu 30.01.2018 Spółka powzięła informację o postanowieniu z dnia 28 listopada 2017 roku wydanym przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny sygn. akt I ACz 1831/17, dotyczącego spółki portfelowej GREMPCO S.A. tj. CIAT Sp. z o.o. mocą którego Sąd postanowił:

1. Zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1 i 2 sentencji w ten sposób, że oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa;

2. Pozostawić Sądowi Okręgowemu w Łodzi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie GC 676/17 Sądu Okręgowego w Łodzi.


GREMPCO S.A. informowała o złożonym pozwie spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, w raporcie nr 8/2017 przekazanym systemem EBI w dniu 24-08-2017.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu