Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za 4. kwartał 2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

16-02-2018 20:58:14 | Kwartalny | EBI | 4/2018
Zarząd Termo2Power S.A. („Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego opublikowanego raportem nr 3/2018 w dniu 14 lutego 2018 r.
W opublikowanym raporcie za IV kwartał 2017 r., w rozdziale:
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
- Emitent dodał informację o istotnym udziale amortyzacji w kosztach działalności operacyjnej Spółki.,
- Emitent dodał informację dotyczącą procentowego udziału wydatków, które poniósł w IV kwartale 2017 r. na B+R (badania i rozwój) we wszystkich kosztach operacyjnych poniesionych w raportowanym kwartale.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
- błędnie podano niższą o 775 szt. liczbę akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy.

Korekta sprawozdania finansowego wynika z załączenia do pierwotnego raportu sprawozdania w wersji roboczej. Brak poprawnego sprawozdania wynikał z wewnętrznych problemów biura rachunkowego obsługującego Spółkę skutkujących opóźnieniem w przekazaniu Emitentowi poprawnych danych.
W uzupełnieniu do opublikowanego raportu, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
- protokół zmian wprowadzonych do raportu okresowego,
- skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.,
- skorygowany ZAŁĄCZNIK NR 1 do raportu okresowego za IV kwartał 2017 r.,
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_4Q2017_protokol_zmian

T2P_RO_4Q2017_14.02.2018_KOREKTA

ZAŁĄCZNIK NR 1_KOREKTA