Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki. Publikacja Korekty raportu za IV kwartał 2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

19-02-2018 17:35:18 | Bieżący | EBI | 5/2018
Zgodnie z uchwałą nr 133/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2018 roku, zawieszony został obrót akcjami w alternatywnym systemie obrotu 6 spółek, w tym TERMO2POWER S.A.
Zawieszenie obrotu akcjami obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka przekaże do publicznej wiadomości raport- kwartalny za IV kwartał roku 2017, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.
Jednocześnie informujemy, iż w dniu 16 lutego 2018 r., Spółka opublikowała Korektę raportu za IV kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu