Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 20%. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

20-02-2018 18:29:19 | Bieżący | EBI | 8/2018
Zarząd Termo2Power S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 lutego 2018 r. roku, w związku ze sporządzaniem raportu okresowego za IV kwartał 2017 r. pozyskał od pana Waldemara Kosińskiego („Akcjonariusz”) informację o ilości posiadanych przez niego akcji Emitenta. Z przekazanych danych wynika, że na dzień 15 lutego 2018 r. jest to liczba 3 624 775 akcji, co oznacza zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Waldemara Kosińskiego w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, to jest 14 listopada 2017 r. o 696 725 akcji.
Przekazywane informacje opierają się o udostępnione Zarządowi Spółki dane (aktualne w czasie publikacji raportu), wynika z nich, iż:
na dzień 14 listopada 2017 r. pan Waldemar Kosiński posiadał 4 321 500 akcji Spółki na okaziciela, co stanowiło łącznie 21,61 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 21,61 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień 15 lutego 2018 r. akcjonariusz posiadał 3 624 775 akcji, co stanowiło łącznie 18,12 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 18,12 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu