Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej APANET S.A. (PLAPANT00017)

27-02-2018 18:39:37 | Bieżący | ESPI | 1/2018
oRB_ASO: Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej

PAP
Data: 2018-02-27

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-27
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczących zmian personalnych w składzie organów Spółki oraz APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka zależna", "APANET GS"_ oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje, iż w dniu 27 lutego 2018 r. Pan Piotr Leszczyński złożył w siedzibie Spółki zależnej Oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej _"Oświadczenie"_.

W treści ww. Oświadczenia Pan Piotr Leszczyński wskazał, iż że jego rezygnacja spowodowana jest uniemożliwianiem mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej przez byłego Prezesa Zarządu tej spółki Andrzeja Lisa, który uporczywie odmawia Panu Piotrowi Leszczyńskiemu udostępnienia informacji o stanie spraw i finansów Spółki zależnej, wydania lub dostępu do dokumentów handlowych i finansowych Spółki zależnej, dostępu do rachunków bankowych Spółki zależnej oraz wydania pomieszczeń Spółki zależnej, jak również z uwagi na przewlekłość zainicjowanych przez Pana Piotra Leszczyńskiego postępowań mających na celu umożliwienie mu zarządzania Spółką zależną.

Zarząd Emitenta informuje, że okoliczność odwołania Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej oraz okoliczność powołania Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 11 sierpnia 2017 r. jest kwestionowana przez Pana Andrzeja Lisa, który nadal pozostaje wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezes Zarządu Spółki zależnej _wniosek o ujawnienie zmiany w zarządzie spółki zależnej Emitenta złożony przez Pana Piotra Leszczyńskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. nie został dotychczas rozpoznany przez sąd rejestrowy_.

Zarząd Emitenta zwróci się niezwłocznie do pozostałych wspólników Spółki zależnej o pilne odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej celem omówienia zaistniałej sytuacji i podjęcia uchwał w sprawie składu Zarządu Spółki zależnej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4 lok. 11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8971780588
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-27 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4 lok. 11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail
NIP 8971780588
REGON
Data sporzadzenia 2018-02-27
Rok biezacy 2018
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.