Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja w trybie §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

18-04-2018 12:56:37 | Bieżący | EBI | 13/2018
Zarząd Termo2Power S.A. („Emitent") informuje, że do wejścia w życie nowej umowy pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 371/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku postanowił o zawieszeniu obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

Na mocy Uchwały Giełdy:

Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki TERMO2POWER S.A. („Spółka"), oznaczonymi kodem „PLTRMPR00017", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia poniższych warunków:
1) wejścia w życie nowej umowy pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

2) przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego, o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 1),

3) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w pkt 1),

4) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje spółki TERMO2POWER S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 r. skierował do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące wyjaśnienia:
W nawiązaniu do Uchwały Nr 371/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informuje, iż prowadzi działania zmierzające do niezwłocznego podpisania umowy pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Po podpisaniu i wejściu w życie umowy, Spółka przekaże do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raport bieżący, o zawarciu umowy oraz przekaże Giełdzie kopię umowy i oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu