Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wystąpieniu żądania zwołania NWZA spółki Calesco S.A. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

29-05-2018 11:54:21 | Bieżący | EBI | 8/2018
Zarząd Spółki Calesco S.A. Z siedzibą w Szczecinie informuje, iż w dniu 29.05.2018 r. wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariuszy Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie posiadających akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta , złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Calesco S.A. i umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji.
Treść uchwały w załączniku nr 1
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Uchwała w sprawie zniesienia dematerializacji akcji społki Calesco S.A.