Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28.06.2018 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

01-06-2018 14:11:55 | Bieżący | EBI | 19/2018
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 12, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak, Joanna Kurek-Kuźlak, Patrycja Konończuk, Wanda Wojewoda, Joanna Zubala, Sebastian Chaber s.c., ul. Podwale 13/15, 00-252 Warszawa.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

01_Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej T2P

02_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power SA

03_Wzór pełnomocnictwa na ZWZA_T2P

04_Wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA_T2P

05_Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZA_T2P