Raporty Spółek ESPI/EBI

Calesco S.A. - Wypłata dywidendy Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

29-06-2018 18:00:29 | Bieżący | EBI | 12/2018
Zarząd Calesco S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2017 roku w kwocie 54 469,42 zł, tj. 0,02 zł na każdą akcję.
Walne Zgromadzenie ustaliło , że:
- dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki , w ilości 2 723 471 ,
- dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie dzień 25.07.2018 r,
- dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie dzień 14.08.2018 r.


Podstawa prawna:
§ 4 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu