Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej APANET S.A. (PLAPANT00017)

30-06-2018 13:45:12 | Bieżący | ESPI | 18/2018
oRB_ASO: Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej

PAP
Data: 2018-06-30

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-30
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dotyczącym złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka zależna", "Apanet GS"_ oraz w raportach nr 02/2018 z dnia 08.03.2018 r. i 03/2018 z dnia 17.03.2018 r., 04/2018 z dnia 27.03.2018 r., 05/2018 z dnia 13.04.2018 r., 08/2018 z dnia 12.05.2018 r. i 17/2018 z dnia 25.06.2018 r. oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje, co następuje:

W dniu 30 czerwca 2018 r. o godz.12:00 we Wrocławiu miała miejsce próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Apanet GS. Po wyborze Przewodniczące Zgromadzenia, którym został pełnomocnik APANET S.A. i po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że wobec braku dowodów na powołanie się Pana Andrzeja Lisa _samego siebie_ na funkcję Członka Zarządu Spółki, co ma bezpośredni wpływ na możliwość zwoływania przez niego Zgromadzeń Wspólników, oraz wobec nieobecności wspólnika Marcina Borowca Zgromadzenie Wspólników nie jest zdolne do podejmowania uchwał - brak jest przesłanek do odbycia Zgromadzenia Wspólników określonych w art. 240k.s.h.. Przewodniczący wskazał również na treść § 20 ust. 6 umowy Spółki zależnej, zgodnie z którym Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane 95% kapitału zakładowego – podjęcie uchwały wymaga każdorazowo obecności 95 % kapitału zakładowego, co również stanowi przeszkodę do odbycia Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.

Zarząd Emitenta przypomina, że treść § 20 ust. 6 umowy Spółki zależnej została zmieniona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Apanet GS w dniu 10 sierpnia 2017 r., którego uchwały są kwestionowane przez Emitenta na drodze sądowej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-30 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2018-06-30
Rok biezacy 2018
Numer 18
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.