Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2018 r. APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-07-2018 22:26:06 | Bieżący | EBI | 10/2018
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2018 r. („ZWZ”) oraz informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwał o numerach 4, 10-15 i 20 uchwały te nie zostały przegłosowane, a także że ZWZ jednomyślnie odstąpiło od poddawania pod głosowanie uchwał u numerach 22-26. Zarząd Spółki informuje także, że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż publikacja powyższej informacji w dniu dzisiejszym następuje z naruszeniem terminu, o którym mowa w §6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego jest fakt, iż Zarząd Emitenta nie uzyskał od notariusza protokołu z obrad ZWZ w terminie umożliwiającym dochowanie terminu publikacji raportu bieżącego w trybie i na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

apa_zwz_tresc_uchwal_20180630