Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-07-2018 23:45:59 | Bieżący | EBI | 11/2018
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) niniejszym informuje, iż w wyniku uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2018 r. zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W wyniku podjęcia przez ZWZ uchwały nr 27 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, dotychczas obowiązująca kadencja Rady Nadzorczej Spółki uległa zakończeniu i uchwalona została nowa, trzyletnia kadencja wspólna Rady Nadzorczej, która zakończy się z dniem 30 czerwca 2021 r.

W wyniku podjęcia niniejszej uchwały liczba członków Rady Nadzorczej w ramach nowej kadencji ustalona została na pięć osób. Następnie, w ramach kolejnego punktu porządku obrad ZWZ, Przewodniczący zarządził dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w wyniku czego powołano dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, a w dalszej kolejności ZWZ powołało członków Rady Nadzorczej na ogólnych zasadach przewidzianych przepisami prawa.

W wyniku powyższych zmian aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
- Pan Paweł Łukasiewicz, Członek Rady Nadzorczej.
- Pan Paweł Nowak, Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Anna Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Jacek Konopa, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Łebek , Członek Rady Nadzorczej,

W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uzyskane od powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pana Pawła Łukasiewicza, Pana Pawła Nowaka oraz Pana Jacka Konopy. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż nie uzyskał informacji, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu od powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pani Anny Gardiasz oraz Pana Andrzeja Łebek, pomimo zwrócenia się o udzielenie tych informacji. W efekcie niedopełniony został obowiązek Spółki określony w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

APA_RN_Jacek Konopa (1)

APA_RN_Paweł Łukasiewicz

APA_RN_Paweł Nowak