Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

29-07-2018 01:22:05 | Bieżący | EBI | 10/2018
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A.

W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA GREMPCO SA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA GREMPCO SA

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA