Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie , Wydział VIII Gospodarczy. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

07-09-2018 16:37:26 | Bieżący | EBI | 20/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2018 roku otrzymał odpis postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie , Wydział VIII Gospodarczy :

I. o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 4 NWZA Calesco S.A. w Szczecinie podjętej 29 czerwca 2018 roku poprzez wstrzymanie wykonania powyższej uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

II. o wyznaczeniu uprawnionemu terminu dwóch tygodni na wniesienie pozwu w przedmiocie roszczenia zabezpieczonego jak w punkcie I.

Emitent wskazuje, że akcjonariusz złożył sprzeciw do protokołu wobec zaskarżonej uchwały podczas obrad Walnego Zgromadzenia , które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r w siedzibie Calesco S.A.
( Raport EBI 14/2018 z dnia 29.06. 2018 r i raport ESPI 14/2018 r).


Emitent stoi na stanowisku, że roszczenie akcjonariusza jest bezzasadne.

Emitent informuje że zamierza złożyć zażalenie na to postanowienie.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu