Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o działaniach prawnych Emitenta oraz o działania podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa APANET S.A. (PLAPANT00017)

30-10-2018 23:58:45 | Bieżący | ESPI | 33/2018
oRB-W_ASO: Informacja o działaniach prawnych Emitenta oraz o działania podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa

PAP
Data: 2018-10-30

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APANET__Uchwala_RN_Nr_3_12_2017__1_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-10-30
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Informacja o działaniach prawnych Emitenta oraz o działania podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:

  Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, co następuje:

  W dniu 29 października 2018 r. Zarząd Emitenta powziął wiedzę, że w dniu 26 września 2018 r. do Sądu Rejonowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Pana Andrzeja Lisa o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS danych Pana Dariusza Karolaka jako Prezesa Zarządu Emitenta, nie zawierający jednoczesnego wniosku o wpisanie danych jakiejkolwiek innej osoby umocowanej do reprezentowania Emitenta. Do wniosku dołączone zostało pismo wskazujące jakoby Pan Dariusz Karolak zakończył pełnie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 30 czerwca 2018 r. wraz z upływem 3-letniej kadencji Zarządu. Sprawa zarejestrowana została pod sygnaturą akt WR.VI.Ns-Rej. KRS 35105/18/507.
  Zarząd Emitenta wskazuje, że uchwałą nr 3/12/2017 z dnia 08.12.2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Prezesa Zarządu Emitenta w osobie Pana Dariusza Karolak na trzyletnią kadencję. Kopia w/w uchwały Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie z powództwa Pana Andrzeja Lisa przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. o ustalenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. odwołującej Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej i powołującej na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego _sygn. akt X GC 119/18_. Zarząd Emitenta informuje, że Pan Andrzej Lis, który kontroluje przesyłki pocztowe wysyłane na adres spółki zależnej, nie poinformował o wpłynięciu na adres spółki zależnej pozwu Pana Andrzeja Lisa pełnomocnika do reprezentowania spółki zależnej w sporach z członkami zarządu, co doprowadziło do sytuacji, w której spółka zależna nie wniosła odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez Sąd terminie. Pełnomocnik procesowy Pana Andrzeja Lis wnosił o wydanie przez Sąd wyroku zaocznego, tzn. bez wzięcia pod uwagę stanowiska strony pozwanej. Powziąwszy wiedzę o powództwie Pana Andrzeja Lisa Zarząd Emitenta zgłosił interwencję uboczną po stronie spółki zależnej wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował o powództwie Pana Andrzeja Lisa pełnomocnika spółki zależnej Panią Katarzynę Leszczyńską, która złożyła odpowiedź na pozew również wnosząc o oddalenie powództwa Pana Andrzeja Lisa w całości. Na rozprawie Sąd uznał odpowiedź na pozew spółki zależnej za wniesioną po upływie zakreślonego przez Sąd terminu, co skutkowało jej zwrotem. Jednocześnie Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 10 października 2018 r. celem umożliwienia ustosunkowania się Pana Andrzeja Lisa do interwencji ubocznej Emitenta oraz rozpoznania ewentualnej opozycji. W okresie pomiędzy rozprawami pełnomocnik spółki zależnej Pani Katarzyna Leszczyńska złożyła do Sądu pismo z wnioskiem o uchylenie zarządzenia o zwrocie odpowiedzi na pozew wskazując, że nie była informowana przez Pana Andrzeja Lisa, który kontroluje korespondencję wpływającą do spółki zależnej o wpłynięciu pozwu, ani pisma Sądu wyznaczającego termin na ustosunkowanie się do pozwu. Ponadto Pani Katarzyna Leszczyńska złożyła osobne pismo procesowe zawierające stanowisko spółki zależnej wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów. Pan Andrzej Lis złożył do Sądu pismo informujące o rzekomym wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego udzielonego pełnomocnikowi Emitenta przez Pana Andrzeja Lisa działającego jakoby jako Prezes Zarządu Emitenta. Na rozprawie sądowej w dniu 10 października 2018 r. Sąd nie uznał Pana Andrzeja Lisa za osobę umocowaną do reprezentowania Emitenta i w konsekwencji uznał za prawidłowe umocowanie pełnomocnika procesowego Emitenta. Sąd wydał postanowienie oddalające opozycję Pana Andrzeja Lisa do interwencji ubocznej zgłoszonej przez Emitenta i wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 15 lutego 2019 r.

  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie z powództwa Pani Anny Gardiasz przeciwko APANET S.A. o ustalenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 11 sierpnia 2017 r. odwołującej Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta i powołującej na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego _sygn. akt X GC 120/18_. Sąd wysłuchał stanowisk pełnomocników procesowych stron. Pełnomocnik procesowy Emitenta wniósł o rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności czy Pani Anna Gardiasz posiada interes prawny do wystąpienia z powództwem, gdyż ustalenie braku takiego interesu prawnego powinno skutkować oddaleniem jej powództwa jeszcze przed przeprowadzeniem całego wnioskowanego przez strony postępowania dowodowego. Celem rozważenia zasadności wydania wyroku wstępnego oraz ewentualnie prowadzenia dalszego postępowania dowodowego Sąd odroczył rozprawę do dnia 13 grudnia 2018 r.

  Zarząd Emitenta przypomina, że przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu pod sygn. akt IX C 741/18 toczy się postępowanie z powództwa Emitenta przeciwko Panu Marcinowi Borowcowi i Pani Edycie Kolendowicz o ustalenie nieważności umów zbycia udziałów w spółce zależnej z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.

  Ponadto Zarząd Emitenta przypomina, że Prokuratura Rejonowa Wrocław – Fabryczna pod sygn. akt PR 2 Ds. 103.2018 prowadzi śledztwo w sprawie wyrządzenia Emitentowi znacznej szkody majątkowej przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Lisa.

  Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa oraz współdziałające z nim osoby, w szczególności próby podważania legitymacji Zarządu Emitenta i pełnomocników procesowych Emitenta do działania w imieniu APANET S.A. w postępowaniach mających na celu zabezpieczenie interesów Emitenta wobec działań podjętych przez Pana Andrzeja Lisa w sierpniu i wrześniu 2017 r. Zarząd Emitenta rozważa zwrócenie się do Prokuratury o przystąpienie do toczących się cywilnych postępowań sądowych w trybie art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego.

  Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  Załączniki
  Plik Opis
  APANET__Uchwala_RN_Nr_3_12_2017__1_.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4/11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-10-30 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Informacja o działaniach prawnych Emitenta oraz o działania podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4/11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail kontakt@apanetsa.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2018-10-30
  Rok biezacy 2018
  Numer 33
  adres www www.apanetsa.pl/pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.