Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

09-11-2018 18:48:19 | Bieżący | EBI | 23/2018
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o wygaśnięciu z dniem 6 września 2018 r. mandatu Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Macieja Górskiego, na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Emitenta.

Pan Maciej Górski został powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Pana Andrzeja Lisa, w wyniku skorzystania przez niego z uprawnienia osobistego wskazanego w § 16 ust. 3 lit. b) Statutu Emitenta (o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI nr 19 z dnia 10 sierpnia 2018 r.).

W dniu 6 września 2018 r. Pan Andrzej Lis zbył 1.202.500 akcji Emitenta, w wyniku czego zszedł poniżej progu 5% głosów na WZA (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2018 z dnia 21 września 2018 r.). W konsekwencji wygasło uprawnienie osobiste Pana Andrzeja Lisa do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, określone w § 16 ust. 3 lit. b) Statutu Emitenta. Konsekwencją utraty uprawnienia osobistego Pana Andrzeja Lisa było wygaśnięcie mandatu powołanego przez niego Członka Rady Nadzorczej albowiem zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Emitenta mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt a), b), lub c) Statutu Emitenta, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza dotychczas nie podjęła uchwały w trybie § 16 ust. 5 Statutu Emitenta zdanie drugie potwierdzającej fakt i datę wygaśnięcia mandatu Pana Macieja Górskiego – na posiedzeniu Rady Nadzorczej mającym miejsce w dniu 8 listopada 2018 r. nie doszło do podjęcia żadnej uchwały, również porządek obrad Rady Nadzorczej, który ma być kontynuowany w dniu 17 grudnia 2018 r. nie obejmuje podjęcia w/w uchwały – co pozostaje bez wpływu na wygaśnięcie mandatu Pana Macieja Górskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu