Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

12-12-2018 22:58:37 | Bieżący | EBI | 25/2018
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. powziął informację, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. Pan Jan Lis, akcjonariusz reprezentujący ponad 5% kapitału zakładowego, działając na podstawie § 11 pkt 6) Statutu Emitenta i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysłał do Spółki w postaci elektronicznej wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Omówienie sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualne przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej dokonanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz, jeżeli okaże się to konieczne, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
9. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie od 11 sierpnia 2017 roku, przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interes jej akcjonariuszy.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z Statutem Emitenta i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu