Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

22-01-2019 14:30:28 | Bieżący | EBI | 2/2019
Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17.01.2019 roku.
2) Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii B nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek Handlowych.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 12.808.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii B w liczbie 12.808.500 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN za jedną akcję.
6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
- za wkład pieniężny zostało objętych 12.808.500 akcji serii B.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:
Oferty objęcia akcji serii B zostały skierowane do 14. podmiotów. 14. podmiotów przystąpiło do oferty, 14. podmiotów dokonało wpłaty.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Ponieważ emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii B zawarto 14. umów objęcia akcji serii B.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B wynoszą 11.928,24 PLN, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.500,00 zł.
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł,
- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 10.428,24 zł
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu