Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa o współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC). TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

11-02-2019 11:40:10 | Bieżący | ESPI | 4/2019
oRB_ASO: Umowa o współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC).

PAP
Data: 2019-02-11

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-11
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Umowa o współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation _USNC_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_ przekazuje do publicznej wiadomości, informacje dotyczące zawartej w dniu 04 lutego 2019 r. Umowy w sprawie współpracy pomiędzy Termo2Power S.A. a Spółką Ultra Safe Nuclear Corporation_USNC_ z siedzibą w Seattle _USA_. Treść niniejszego raportu została uzgodniona z Ultra Safe Nuclear Corporation.
Ze względu na to, iż:
USNC działa w globalnym przemyśle energii jądrowej, opracowując wysokotemperaturowe mikroreaktory modułowe _MMR_ o minimalnej mocy od 15 MWt do 150 MWt _przy zastosowaniu tej samej technologii_ w maksymalnej dostępnej temperaturze 550 C, z czego można generować moc elektryczną od około 5 MWe do 50 MWe.
natomiast Termo2Power działa na rynku europejskim, opracowując i wprowadzając na rynek systemy przekształcania ciepła w energię elektryczną z wykorzystaniem rozwiązań ORC _Organic Rankine Cycle_ i cyklu parowego w zakresach mocy 5 kWe - 300 kWe i 2 MWe - 25 MWe,
wspólne cele obu stron związane z niniejszą umową o współpracy są następujące:
a_ Generowanie przychodów i zysków poprzez realizację projektów na rynku holenderskim wykorzystując produkty i usługi każdej firmy.
b_ Wkład w redukcję emisji CO2 - oraz redukcję globalnego ocieplenia.
c_ Wkład w niezależność energetyczną i stabilność energetyczną krajów/klientów
Strony uzgodniły, że będą współpracować w taki sposób, że USNC i Termo2Power będą partnerami we wprowadzaniu do obrotu i realizacji projektów w zakresie instalacji mikro jądrowego wytwarzania ciepła/energii elektrycznej jedynie na rynek holenderski:
1_ Termo2Power będzie oferować know-how marketingowe, jak również urządzenia ciepłownicze i energetyczne _turbiny parowe - skraplacze itp. produkowane przez wybranych podwykonawców/dostawców_.
USNC będzie oferować opatentowaną technologię, wiedzę techniczną, inżynierię i wytyczne, jak również informacje marketingowe.
2_ Strony będą poszukiwać lokalnych partnerów naukowych i inżynieryjnych, podwykonawców, jak również partnerów finansowych w celu utworzenia konsorcjów dla realizacji danego projektu.
Warunki dostawy, ceny, metody rozliczeń, tworzenie konsorcjów dla wspólnej realizacji projektów będą przedmiotem odrębnych uzgodnień dla każdego potencjalnego klienta/projektu. Udział Stron w realizacji wspólnych projektów będzie każdorazowo poprzedzony podpisaniem odrębnej umowy, która określi prawa i obowiązki Stron w realizacji przedsięwzięcia.
W przypadku, gdy projekt dotyczy wyłącznie ciepła procesowego, a nie części elektrycznej, Termo2Power otrzyma opłatę prowizyjną, na warunkach wynegocjowanych przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.
Strony zobowiązały się do zachowania poufności treści Umowy oraz dokumentów, analiz, działań podejmowanych w związku z realizacją określonego w niej celu.
Technologia USNC _MMR_ umożliwia projektowanie ultra bezpiecznych reaktorów jądrowych. Reaktory nie wymagają chłodzenia wodą. W przypadku stosowania technologii projektowej USNC, tak zwane " stopienie" rdzenia reaktora jest niemożliwe.
Grupy docelowe oferowanych instalacji to holenderski przemysł chemiczny, rafinerie, szklarnie, miejskie elektrociepłownie.
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


Subject: Cooperation agreement with the American company Ultra Safe
Nuclear Corporation _USNC_.


Legal basis: Article 17 par. 1 MAR - confidential information.


Contents of the report:


The Management Board of Termo2Power S.A. with its registered office in
Warsaw _the Company, the Issuer_ hereby publishes information regarding
the agreement concluded on 04 - 02 - 2019 between Termo2Power S.A. and
Ultra Safe Nuclear Corporation _USNC_ based in Seattle _USA_.


Where as:


USNC operates in the global nuclear energy industry, developing
high-temperature Modular Micro Reactors _MMR_ with a minimum capacity of
15 MWt to maximum 150 MWt _using the same technology_ with a steam
output with a maximum available temperature of 550 C.


Using this steam optional 5 MWe to ca 50 MWe electrical power can be
generated.


And Termo2Power operates on the European market, developing and
introducing to the market systems for converting heat into electricity
using ORC _ Organic Rankine Cycle _ and steam cycle technologies in the
power ranges of 5 kWe - 300 kWe and 2 MWe - 25 MWe,


Common goals of both parties related to this cooperation agreement are
defined as follows:


a_ Generating revenues and profits by implementing projects on the Dutch
market using products and services of each company.


b_ Contribution to the reduction of CO2 emissions - and the reduction of
global warming.


c_ Contribution to energy independence and energy stability of countries
/ customers


The parties agreed that they will cooperate in such a way that USNC and
Termo2Power will be partners in marketing and implementing projects in
the field of micro-nuclear heat/power projects only for the Dutch market:


1_ Termo2Power will offer marketing know-how as well as the heat and
power equipment _steam turbines-condensers, etc. produced by
subcontractors/suppliers_ for the adjacent plants.


USNC will offer their patented technology, technical know how,
engineering and guidelines as well as marketing information


2_ The parties will seek local scientific partners, engineering
partners, subcontractors and financial partners to form consortia for
the implementation of a given project.


Delivery terms, prices, settlement methods, creation of consortia for
joint implementation of projects will be the subject of separate
arrangements for each potential client / project.


The participation of the Parties in the implementation of joint projects
will each time be preceded by the signing of a separate agreement which
will determine the rights and obligations of the Parties in the
implementation of the undertaking.


In the case when the project concerns only process heat and not the
optional electrical part, Termo2Power will receive a commission fee, on
the terms negotiated before the start of the project.


The Parties undertake to keep confidentiality of the content of this
Agreement and documents, analyzes and actions taken in connection with
the implementation of the objective set out in relation to third parties.


The USNC _MMR_ technology allows the design of ultra-safe reactors.


The reactors do not need water cooling. With the USNC design technology,
a so called "meltdown" is impossible.


Target groups for offered installations are Dutch chemical industry,
refineries, greenhouses, municipal heat and power plants.


The company will inform about further important stages related to the
reported issue.Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A. Eco-energia
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
info@termo2power.com www.termo2power.com
_e-mail_ _www_
5272749594 362222444
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-11 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Umowa o współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC).
Sektor Eco-energia
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail info@termo2power.com
NIP 5272749594
REGON 362222444
Data sporzadzenia 2019-02-11
Rok biezacy 2019
Numer 4
adres www www.termo2power.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.