Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

15-02-2019 11:04:40 | Bieżący | ESPI | 5/2019
oRB_ASO: Informacja o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji.

PAP
Data: 2019-02-15

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-15
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. _dalej Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 r., w związku ze sporządzaniem raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. pozyskał od pana Waldemara Kosińskiego _"Akcjonariusz"_ informację o ilości posiadanych przez niego akcji Emitenta. Z przekazanych danych wynika, że na dzień 14 lutego 2019 r. jest to liczba 1000 _tysiąc_ akcji, co oznacza zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Waldemara Kosińskiego o 1 984 000 _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące_ akcji w stosunku do ich liczby podanej przez Akcjonariusza w zawiadomieniu z 13 grudnia 2018 r. _informację o zawiadomieniu Emitent opublikował w raporcie bieżącym nr 38/2018 z 13 grudnia 2018 r._.

Przekazywane informacje opierają się o udostępnione Zarządowi Spółki dane _aktualne w czasie publikacji raportu_, wynika z nich, iż:

na dzień 21 listopada 2018 r. pan Waldemar Kosiński posiadał 1 985 000 _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji Spółki na okaziciela, co stanowiło łącznie 9,93 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,93 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień 14 lutego 2019 r. akcjonariusz posiadał 1000 _tysiąc_ akcji, co stanowiło łącznie 0,005 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,005 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-15 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Informacja o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji.
Sektor Eco-energia
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail info@termo2power.com
NIP 5272749594
REGON 362222444
Data sporzadzenia 2019-02-15
Rok biezacy 2019
Numer 5
adres www www.termo2power.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.