Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

08-03-2019 17:43:47 | Bieżący | EBI | 5/2019
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 08 marca 2019 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 27 lutego 2019 r. zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zmianie uległ Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §6 ust. 1., Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda”
została zastąpiona następującym zapisem:
„Kapitał zakładowy wynosi 3.280.850,00 złotych i dzieli się na 32.808.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.:
a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B."

Zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz na podstawie § 15d Regulaminu ASO Emitent złoży wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) akcji nowej emisji (serii B) nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji.

Emitent przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

STATUT_T2P_2019