Raporty Spółek ESPI/EBI

Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2018. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

02-04-2019 15:13:04 | Bieżący | ESPI | 9/2019
oRB_ASO: Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2018.

PAP
Data: 2019-04-02

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-02
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2018.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. _ Emitent , Spółka _ informuje, że zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 190 642,97 zł _słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy_
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 190 642,97 zł oznacza wypłatę 0,07 zł na akcję.
Zgodnie z raportem RB EBI 3/2019 z dnia 14.02.2019 r - wstępna wartość zysku netto za rok 2018 wynosi 800 081 ,34 zł i w ocenie Zarządu po weryfikacji biegłego nie powinna ulec zmianie w sposób istotny.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku jest Walne Zgromadzenie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2018.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-04-02
Rok biezacy 2019
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.