Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

21-05-2019 12:29:17 | Bieżący | EBI | 9/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 20 maja 2019 r. zawarł z Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3907.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO (Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect).

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu