Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana rekomendacji Zarządu Calesco S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2018. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

23-05-2019 09:42:54 | Bieżący | ESPI | 12/2019
oRB_ASO: Zmiana rekomendacji Zarządu Calesco S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2018.

PAP
Data: 2019-05-23

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Zmiana rekomendacji Zarządu Calesco S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2018.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB ESPI nr 9 /2019 z dnia 02.04.2019 Zarząd Calesco S.A informuje ,że zmienia swoją rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy i wystąpi do Rady Nadzorczej Calesco S.A. o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 , w którym przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie
299 581,81 zł _dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy _ ,a nie jak wcześniej poinformowano w kwocie 190 642,97 zł.
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 299 581,81 zł oznacza wypłatę 0,11 zł _ jedenaście groszy_ na każdą akcję.
Zgodnie z raportem RB EBI nr 7/2019 z dnia 23.05 .2019 r - zysk netto spółki Calesco S.A. za rok 2018 wynosi 801 569,36 zł _ osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy _.
Pozostałą kwotę zysku za rok 2018 w wysokości 501 987,55 zł Zarząd planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy na dalszy rozwój firmy.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku jest Walne Zgromadzenie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Zmiana rekomendacji Zarządu Calesco S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2018.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-05-23
Rok biezacy 2019
Numer 12
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.