Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

31-05-2019 13:06:23 | Roczny | EBI | 8/2019
Zarząd Spółki Medapp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medapp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Załącznik nr 1_Raport Roczny.pdf

Załącznik nr 2_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

Załącznik nr 3_Roczne Sprawozdanie Finansowe.pdf

Załącznik nr 4_Dodatkowe informacje i objaśnienia.pdf

Załącznik nr 5_Sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego.pdf