Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27.06.2019 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

31-05-2019 18:43:45 | Bieżący | EBI | 11/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 12, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pana Rafała Brandta – adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

01_Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej T2P.pdf

02_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power SA_...06.2019.pdf

03_T2P wzór pełnomocnictwa na ZWZA_.....06.2019.pdf

04_T2P wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA_...06.2019.pdf

05_T2P wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZA_...06.2019.pdf

06_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień 31 maja 2019 r.pdf