Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu rocznego za 2018 rok APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

03-06-2019 23:13:30 | Bieżący | EBI | 22/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", „Emitent”) informuje o jednorazowym oraz incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowanego przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok (6 minut opóźnienia) oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok (22 minuty opóźnienia).

Przyczyną zaistniałej sytuacji były zdarzenia niezależne od Emitenta i równocześnie niemożliwe do uniknięcia oraz będące konsekwencją zawarcia w dniu publikacji raportu rocznego w godzinach popołudniowych porozumienia akcjonariuszy reprezentujących 79,53% akcji w kapitale zakładowym mającego na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną oraz konsekwencją zawarcia również w dniu publikacji raportu rocznego w godzinach popołudniowych trzech umów zbycia udziałów w kapitale zakładowym Apanet Green System sp. z o.o., w wyniku zawarcia których Spółka uzyskała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, które to okoliczności w sposób zasadniczy wpłynęły na zmianę sytuacji Emitenta oraz musiały znaleźć odzwierciedlenie w treści raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego), a nadto opóźnienie było konsekwencją problemu technicznego z infrastrukturą IT (raporty zostały przygotowane do publikacji w dniu 31 maja 2018 r. w godzinach wieczornych, lecz zostały opublikowane tuż po północy w dniu 1 czerwca 2019 r).

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w związku z zawarciem w dniu 31 maja 2019 r. wyżej opisanych porozumienia akcjonariuszy reprezentujących oraz trzech umów zbycia udziałów w kapitale zakładowym Apanet Green System sp. z o.o., w wyniku zawarcia których Spółka uzyskała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, które to okoliczności w sposób zasadniczy wpłynęły na zmianę sytuacji Emitenta, podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki przesunął termin wydania opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki, która według uzyskanych przez Zarząd Spółki informacji ma zostać wydana nie później niż do dnia 7 czerwca 2019 r.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu