Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

04-06-2019 14:15:52 | Bieżący | EBI | 23/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 czerwca 2019 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem PLAPANT00017 w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego raportu rocznego Emitenta oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018.

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta jest konsekwencją nieprzekazania przez Spółkę sprawozdań z badania sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta. Przyczyną zaistniałej sytuacji było zawarcie, w dniu publikacji raportu rocznego w godzinach popołudniowych, porozumienia akcjonariuszy reprezentujących 79,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, mającego na celu odzyskanie kontroli nad Apanet Green System sp. z o.o. (dalej jako: Spółka zależna) oraz trzech umów zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, w wyniku zawarcia których Emitent uzyskała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Niniejsze okoliczności w sposób zasadniczy wpłynęły na zmianę sytuacji Emitenta oraz musiały znaleźć odzwierciedlenie w treści jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego. W związku z powyższym podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego przesunął termin wydania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, które według uzyskanych przez Zarząd Spółki informacji ma zostać wydane nie później niż do dnia 7 czerwca 2019 r.

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta trwać będzie do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym dana spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu