Raporty Spółek ESPI/EBI

Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

24-06-2019 17:38:50 | Bieżący | EBI | 28/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) informuje o powzięciu w dniu 24 czerwca 2019 r. informacji w sprawie podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Uchwały 556/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Powodem nałożenia ww. kary pieniężnej jest niedochowanie przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2018, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Spółka w dniu 6 czerwca 2019 r. opublikowała zgodny z wymogami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, a opóźnienie w ich przekazaniu wynikało z faktu, iż w dniu 31 maja 2019 r. (tj. dniu, w którym zgodnie z raportem EBI nr 17/2019 z dnia 21 maja 2019 r. miało mieć miejsce przekazanie ww. raportów) Spółka powzięła nowe, istotne dla oceny perspektyw jej funkcjonowania, informacje, które nie zostały wcześniej uwzględnione.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu