Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

29-06-2019 23:31:26 | Bieżący | EBI | 31/2019
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) niniejszym informuje, iż w wyniku uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”) w dniu 29 czerwca 2019 r. zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W wyniku podjęcia uchwały nr 36, w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób.

Po podjęciu uchwały ustalającej liczbę członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w wyniku czego Walne Zgromadzenie powołało pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Piotra Leszczyńskiego (uchwała nr 37), Pana Pawła Nowaka (uchwała nr 38) i Pana Tomasza Rydzy (uchwała nr 39), Pana Macieja Górskiego (uchwała nr 40) i Pana Henryka Gardiasz (uchwała nr 41).

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pięciu Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych).

W wyniku powyższych zmian w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
- Pan Piotr Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Nowak, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Tomasz Rydzy, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Maciej Górski, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Henryk Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej,

W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uzyskane od powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Leszczyńskiego, Pana Pawła Nowak, Pana Tomasza Rydzy, Pana Macieja Górskiego, Pana Henryka Gardiasz .

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"


  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

APA_Piotr_Leszczyński_formularz _osobowy_członka_RN.pdf

APA_Pawel_Nowak_formularz_czlonka_RN.pdf

APA_Tomasz_Rydzy_formularz_osobowy_czlonka-RN.pdf

APA_Maciej_Górski_formularz_osobowy_członka_RN.pdf

APA-Henryk_Gardiasz_formularz_osobowy_członka_RN.pdf