Raporty Spółek ESPI/EBI

Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta APANET S.A. (PLAPANT00017)

08-08-2019 21:17:40 | Bieżący | ESPI | 40/2019
oRB_ASO: Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta

PAP
Data: 2019-08-08

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wykonaniu zobowiązania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2019 r. _dalej jako: Porozumienie_, pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami reprezentującymi 79,53% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, tj. Panem Janem Lisem, Andrzejem Lisem, Custom Boats sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Piotrem Leszczyńskim, Dariuszem Karolakiem oraz Jackiem Konopą _dalej jako: Akcjonariusze_.

Niniejsze Porozumienie zobowiązało Akcjonariuszy do utrzymania określonego stanu posiadania akcji w okresie jego obowiązywania tj. do dnia 30 września 2021 r. W związku z powyższym Akcjonariusze dokonali blokad na rachunkach maklerskich posiadanych przez siebie akcji.

Pan Jan Lis dokonał blokady 782.276 _słownie: siedmiuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu sześciu_ akcji, co odpowiada 24,07% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Piotr Leszczyński dokonał blokady 630.000 _słownie: sześciuset trzydziestu tysięcy_ akcji, co odpowiada 19,38% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Dariusz Karolak dokonał blokady 140.000 _słownie: stu czterdziestu tysięcy_ akcji, co odpowiada 4,31% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka Custom Boats sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonała blokady 53.950 _słownie: pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu_ akcji, co odpowiada 1,66% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Andrzej Lis dokonał blokady 35.000 _słownie: trzydziestu pięciu tysięcy_ akcji, co odpowiada 1,08% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Akcjonariusze dokonali blokady 1.641.226 _słownie: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć_ akcji, co odpowiada 50,50% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-08-08
Rok biezacy 2019
Numer 40
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.