Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

14-11-2019 11:40:56 | Bieżący | ESPI | 35/2019
oRB_ASO: Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok.

PAP
Data: 2019-11-14

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2019-2023 przedstawionych w ramach Raportu Rocznego Spółki za rok 2018, informuje iż zweryfikował przyjęte wcześniej prognozy odnoszące się do 2019 roku i tym samym dokonuje zmiany dotychczas zamieszczonych prognoz finansowych Emitenta odnoszących się do wyników finansowych za rok 2019.
Zarząd Spółki, przyjął w ramach nowej prognozy wyników finansowych Spółki w 2019 roku osiągnięcie:
• przychodów na poziomie 450.000 zł,
• zysku EBIT na poziomie -250.000 zł,
podczas gdy dotychczasowa prognoza wyników finansowych na 2019 rok przewidywała przychody Spółki na poziomie 3.500.000 zł i zysk EBIT na poziomie 0 zł.
Przedmiotowa zmiana prognozy finansowej Emitenta podyktowana jest nieujmowaniem w prognozowanych przychodach w 2019 roku przychodów z projektów fotowoltaicznych, a jedynie ujmowaniem przychodów z usług związanych z audytami energetycznymi.
Dwa projekty fotowoltaiczne _których przewidywane wyniki zostały ujęte w prognozie za rok 2019_ o mocy 1 MWe i 250 kWe, których rozpoczęcie realizacji oczekiwano w bieżącym roku, nie uzyskały jeszcze pozytywnych decyzji w sprawie warunków przyłączenia do sieci. W rezultacie umowy na wykonanie powyższych projektów nie zostały jeszcze podpisane, wobec czego oczekiwane przychody z tego projektu zostały przesunięte z czwartego kwartału 2019 r. do drugiego lub trzeciego kwartału 2020 roku.
Po szczegółowej analizie możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez Zarząd oraz odnotowaniem znaczących różnic w stosunku do przyjętych założeń dotyczących ww. projektów, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie prognoz finansowych na rok 2019.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-11-14
Rok biezacy 2019
Numer 35
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.