Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

14-02-2020 18:43:50 | Bieżący | ESPI | 5/2020
oRB_ASO: Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok.

PAP
Data: 2020-02-14

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2019-2023 przedstawionych w raporcie bieżącym ESPI nr 35/2019, informuje, iż prognozy finansowe Emitenta za rok 2019 nie zostały zrealizowane i tym samym Emitent je odwołuje. Jednocześnie Spółka informuje o podtrzymaniu prognoz na lata 2020-2023.
W 2019 r. Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:
• przychody na poziomie 235.605,55 zł,
• zysk EBIT na poziomie – 297.268,48 zł,
podczas gdy dotychczasowa prognoza wyników finansowych na 2019 rok przewidywała przychody Spółki na poziomie 450.000 zł i zysk EBIT na poziomie -250,000 zł.
Brak zrealizowania prognoz finansowych za 2019 rok wynika z faktu przedłużającego się procesu decyzyjnego inwestorów, dotyczącego pierwszej sprzedaży silników gazowych kogeneracyjnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z 09 marca 2018 r. Publikując zweryfikowaną prognozę wyników finansowych Spółki, Zarząd Spółki zakładał, iż umowy na realizację powyższego zamówienia zostaną podpisane w IV kwartale 2019 r. i będzie się to wiązało z płatnościami na rzecz Emitenta przed 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe wyniki finansowe spółki zostaną w dniu 14 lutego 2020 opublikowane w raporcie kwartalnym za IV kw. 2019 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-02-14
Rok biezacy 2020
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.